GroeiGids

Gebruiksvoorwaarden GroeiApp

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de GroeiApp. De GroeiApp is onderdeel van de Groeigids.nl, een product van de GGD Amsterdam. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen als je gebruikmaakt van de GroeiApp. Heb je vragen en/of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden, dan kan je contact opnemen met GGD Amsterdam via info@groeigids.nl

 1. Definities

  1. In deze Gebruiksvoorwaarden hebben we een aantal begrippen gedefinieerd. Deze worden steeds met een hoofdletter en cursief geschreven en kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

    

   Account:                                                het gebruiksaccount gemaakt door jou, waarmee je toegang verkrijgt tot de GroeiApp;

    

   Content:                                                 Eigen Content en GGD Content;

    

   Eigen Content:                                        alle informatie die door jou via de GroeiApp toegankelijk wordt gemaakt met betrekking tot de groei van je kind, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot gegevens met betrekking tot de zwangerschap, groeigegevens, vaccinaties, kindergebit, kinderziekten, mijlpalen, foto’s en video’s;

    

   GGD Content:                                         de in de GroeiApp beschikbare informatie, berichten, vragenlijsten, afbeeldingen, nieuwsbrieven en groeicurves;

    

   GroeiApp:                                               de webapplicatie en mobiele applicatie, inclusief alle updates/upgrades, waarmee ouders de groei en ontwikkeling van hun kind kunnen bijhouden in een persoonlijke digitaal groeiboek, ook wel het GroeiPad genoemd;

    

   IE-rechten:                                             alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten, handelsnaamrechten en naburige rechten, alsmede verwante rechten zoals rechten op knowhow en zogenaamde eenlijnsprestaties;

    

   Overeenkomst:                                       de overeenkomst tussen GGD Amsterdam en jou voor het gebruik van de GroeiApp;

    

   Privacy Statement:                                 het privacy statement van de GroeiApp, toegankelijk via www.groeigids.nl/proclaimer

    

   Gepseudonimiseerde gegevens::                         Persoonsgegevens die op zodanige wijze zijn verwerkt dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt.

    

 2. Toepasselijkheid

  1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al jouw gebruik van de GroeiApp.

  2. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden kun je altijd in de GroeiApp vinden. Je krijgt van ons een melding zodra de Gebruiksvoorwaarden gewijzigd zijn waarin we om je akkoord zullen vragen. Stem je niet in met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, dan word je uitgelogd en kun je geen gebruik meer maken van de GroeiApp.

    

 3. GroeiApp en beschikbaarheid

  1. Indien je volledig aan alle verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden hebt voldaan, verleent de GGD Amsterdam je voor de duur van de Overeenkomst een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op gebruik van de GroeiApp.

  2. De GGD Amsterdam spant zich in om de GroeiApp zo goed mogelijk te leveren. Je gaat ermee akkoord dat de GroeiApp slechts de functionaliteiten bevat die op het moment van gebruik beschikbaar zijn (“as is”). Je gebruikt de GroeiApp te allen tijde op eigen risico en verantwoordelijkheid.

  3. De GGD Amsterdam is, zonder op enigerlei wijze jegens jou aansprakelijk te worden, te allen tijde gerechtigd om:

 4. procedurele en technische aanpassingen aan en/of verbeteringen in de GroeiApp aan te brengen; en

 5. de GroeiApp of het Account tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief, correctief of adaptief onderhoud. De GGD Amsterdam stelt je voor zover en zo spoedig als redelijk mogelijk is in kennis van de tijdelijke buitengebruikstelling of het tijdelijk beperkte gebruik van de GroeiApp.

   

 6. Account

  1. Om gebruik van de GroeiApp te kunnen maken, dien je een persoonlijk Account aan te maken. Tijdens het registratieproces zal je worden verzocht bepaalde informatie te verstrekken ten behoeve van het aanmaken van een Account. Om je gebruik van de GroeiApp mogelijk te maken, sta je er jegens de GGD Amsterdam voor in en ben je er verantwoordelijk voor dat i) de informatie die je bij het aanmaken van jouw Account verstrekt correct, volledig en actueel is en ii) dat je de informatie in jouw Account bijwerkt indien daarin veranderingen optreden.

  2. Je bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat van jouw Account wordt gemaakt.

  3. Je dient de inloggegevens van je Account geheim te houden. Wij mogen ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met je inloggegevens. Zodra je weet of vermoedt dat je inloggegevens niet langer geheim zijn of dat sprake is van misbruik van het Account, dien je de GGD Amsterdam daar onverwijld van in kennis te stellen. Verder heb je de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het periodiek veranderen van je inloggegevens.

    

 7. Gebruik van de GroeiApp

  1. De GroeiApp en de GGD Content dienen niet als medisch advies of basis voor medisch advies en kunnen ook niet op een andere manier als onderdeel van het praktiseren van de geneeskunde worden gezien.

  2. Als gebruiker ben je er voor verantwoordelijk dat jouw gedragingen in of met de GroeiApp niet onrechtmatig zijn. De GGD Amsterdam heeft geen kennis van (de inhoud van) de Eigen Content en accepteert in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Het is jou uitdrukkelijk verboden om de GroeiApp en/of GGD Content op een manier te gebruiken:

   1. die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of enige geldende wet- en/of regelgeving; of

   2. die op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is.

  3. Als wij vermoeden dat de geplaatste Eigen Content onrechtmatig is of om een andere reden niet geplaatst mag worden, kunnen wij deze Eigen Content uit de GroeiApp verwijderen,. Tevens zijn wij gerechtigd jouw toegang tot de GroeiApp (tijdelijk of permanent) te beperken of te blokkeren indien je handelt in strijd met artikel 5.1.

    

 8. IE-Rechten

  1. De IE-rechten met betrekking tot de GroeiApp rusten bij ons of onze licentiegever(s). Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan jou over te dragen.

  2. Als je Eigen Content via de GroeiApp ter beschikking stelt, behoud je de daarop rustende IE-rechten. Door het plaatsen van Eigen Content via de GroeiApp, geef jij aan GGD Amsterdam een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht om de Eigen Content (Gepseudonimiseerd) te gebruiken ten behoeve van de GroeiApp en/of onderzoeksdoeleinden in overeenstemming met ons Privacy Statement.

  3. Het is je niet toegestaan om:

   1. de GGD Content en andere informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen (aan derden), tenzij dwingend recht dit toestaat;

   2. de GroeiApp te reproduceren, te decompileren of reverse engineering (omgekeerde compilatie en assemblage) daarop toe te passen, tenzij toepasselijk dwingend recht dit toestaat;

   3. de technische beschermingsmiddelen die door de GGD Amsterdam ter beschikking zijn gesteld ter bescherming van de Content te omzeilen;

   4. gebruik te maken van andere dan de door de GGD Amsterdam ter beschikking gestelde tools om de GroeiApp te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de GroeiApp toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de GroeiApp op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;

   5. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

     

 9. Privacy

  1. Tijdens je gebruik van de GroeiApp verstrek je persoonsgegevens aan de GGD Amsterdam. Deze informatieverstrekking is onderworpen aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. In het Privacy Statement van de GGD Amsterdam wordt beschreven hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens die je hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken van de GroeiApp en hoe wij je privacy beschermen wanneer je gebruikmaakt van de GroeiApp.

    

 10. Aansprakelijkheid

  1. De GGD Amsterdam

  2. Het niet (veilig) beschikbaar zijn van (delen van) de GroeiApp;

  3. Het gebruik van de GroeiApp;

  4. Het gebruik van de Content;

  5. Onjuiste informatie in de GroeiApp;

  6. Wijzigingen in of van de GroeiApp;

  7. Afname van diensten van derden.

  8. Indien de GGD Amsterdam om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, uit welke hoofde dan ook, dan is de totale, cumulatieve, geaggregeerde aansprakelijkheid van de GGD Amsterdam (dus: ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen gedurende de looptijd van de Overeenkomst) beperkt tot de directe schade en tot een bedrag van EUR 500,=.

  9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 11. materiële schade aan zaken (“zaakschade’);

 12. redelijke kosten die je zou moeten maken om de prestatie van de GGD Amsterdam in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst, tenzij je de Overeenkomst hebt ontbonden;

 13. redelijke kosten die je hebt gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling ziet op directe schade; en

 14. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze zien op directe schade.

  1. Iedere aansprakelijkheid van de GGD Amsterdam anders dan voor directe schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden, is uitgesloten.

  2. De in de voorgaande artikelleden opgenomen beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GGD Amsterdam of haar leidinggevenden (“eigen toedoen”).

  3. Je hebt uitsluitend recht op schadevergoeding indien je de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij GGD Amsterdam meldt. Elke vordering tot schadevergoeding tegen de GGD Amsterdam vervalt door het enkele verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de vordering tot schade.

    

 15. Overmacht

  1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de GGD Amsterdam indien sprake is van overmacht.

  2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de GroeiApp cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van de GGD Amsterdam, tekortkomingen van door de de GGD Amsterdam ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet (al dan niet door een DDoS aanval), hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

  3. Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, is GGD Amsterdam gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

    

 16. Garanties en vrijwaringen

  1. Wij spannen ons in om:

 17. de via de GroeiApp verstrekte informatie juist, actueel en volledig te verstrekken;

 18. de groeicurves juist en/of volledig weer te geven. De groeicurves zijn gebaseerd op de landelijke groeistudies die TNO sinds 1995 regelmatig uitvoert (Bron: Vijfde Landelijke Groeistudie, www.tno.nl/groei).

  1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor:

 19. fouten in de gegevensoverdracht, uitval of niet-beschikbaarheid van computer-, smartphone-, tablet-, gegevens- of telecommunicatievoorzieningen, waaronder internet; of

 20. het maken van back-upexemplaren van Content.

  1. Je vrijwaart de GGD Amsterdam tegen alle schade en kosten als gevolg van claims van derden die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit of tot stand komen in verband met een tekortkoming van deze Gebruiksvoorwaarden door jou.

    

 21. Duur en beëindiging

  1. Je gaat een Overeenkomst voor onbepaalde tijd aan. Je kunt de Overeenkomst op elk moment beëindigen door het Account via de website www.groeigids.nl/inloggen te verwijderen.

  2. Wij zijn, zonder jegens jou aansprakelijk te worden, gerechtigd om (het gebruik van) de GroeiApp met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving (tijdelijk) op te schorten of om de Overeenkomst te beëindigen:

 22. indien je jouw verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden niet nakomt;

 23. om een andere reden, ter discretie van GGD Amsterdam.

  1. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, verwijderen we je Account en heb je niet langer toegang tot de Content. Wij zijn niet gehouden om enige Content of informatie aan je te verstrekken of dergelijke informatie te converteren of te exporteren. De licentie als bedoeld in artikel 6.2 met betrekking tot Eigen Content, blijft na beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van kracht en toepassing.

  2. De door de GGD Amsterdam opgeslagen Eigen Content wordt na beëindiging van het Account nog gedurende maximaal drie (3) maanden bewaard alvorens definitief verwijderd te worden. Je kunt gedurende deze drie (3) maanden de GGD Amsterdam via info@groeigids.nl verzoeken om je Eigen Content weer toegankelijk te maken. Je Account wordt in dat geval weer geactiveerd. Indien je per direct alle Eigen Content wil verwijderen, wordt dit uitgevoerd nadat je hiervoor per e-mail een verzoek hebt ingediend bij de GGD Amsterdam via info@groeigids.nl.

    

 24. Slotbepalingen

  1. De GGD Amsterdam mag uit deze Gebruiksvoorwaarden of de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden overdragen en stelt je daarvan in kennis. Het isjou zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de GGD Amsterdam niet toegestaan aan het Account ontleende rechten aan derden over te dragen.

  2. Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de GroeiApp is Nederlands recht van toepassing.

  3. Geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in verband met deze Gebruiksvoorwaarden en/of Overeenkomsten die met toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesloten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij door (inter)nationale rechtsregels dwingend anders wordt voorgeschreven.

    

   ***

Nieuws over de GroeiGids

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de GroeiGids en tips voor het gebruik van onze GroeiApp.

Werk je als professional met de GroeiGids?

Meld je hier direct aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze producten.

Je kunt ons volgen via Twitter: @GroeiGids

Inschrijven nieuwsbrief professionals

Inkijkexemplaren

Hier kun je de eerste pagina's van de verschillende GroeiGidsdelen inzien (PDF).

Nederlands
English

Boekje(s) bestellen

Wilt u één of meerdere boekjes bestellen?