Ouderschap
Kinderbijslag en toeslagen ouders mood picture

Kinderbijslag en toeslagen ouders

Iedere ouder in Nederland krijgt kinderbijslag voor elk thuiswonend minderjarig kind. Een aanvullend bedrag daarop is het kindgebonden budget. Dat bedrag is afhankelijk van je huishouden, je inkomen en het aantal kinderen.

Kinderbijslag

Als je kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar, betaalt de overheid mee aan de kosten voor de opvoeding in de vorm van kinderbijslag. Dat krijgen alle ouders voor hun kind, ook voor een adoptiekind, pleegkind, stiefkind of voor een ander kind waar je voor zorgt alsof het je eigen kind is.
Hoeveel kinderbijslag je van de Sociale Verzekeringsbank (SVB.nl) krijgt, is afhankelijk van de leeftijd en woonsituatie van je kind. Het is dus niet afhankelijk van je inkomen. Voor elk kind dat je hebt, krijg je kinderbijslag.
Na afloop van ieder kwartaal ontvang je kinderbijslag. Kinderbijslag begint in het kwartaal na het kwartaal waarin je kind geboren is. Als je kind bijvoorbeeld in mei geboren wordt, ontvang je uiterlijk in oktober kinderbijslag. Als je gescheiden bent, wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de ouder bij wie het kind staat ingeschreven.
Kijk op SVB.nl of Nibud.nl voor meer informatie.

Kindgebonden budget

Daarnaast zijn er toeslagen van de Belastingdienst, zoals het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is een bedrag dat je krijgt voor de verzorging en opvoeding van je kinderen. Het bedrag dat je krijgt, hangt (anders dan bij de kinderbijslag) af van je inkomen en het aantal kinderen dat je hebt. Op Belastingdienst.nl kun je een proefberekening maken.
Je ontvangt het kindgebonden budget vanaf de maand na de geboortemaand van je kind. De Belastingdienst betaalt het bedrag maandelijks.
Het kindgebonden budget stopt in de maand dat je (jongste) kind 18 jaar wordt.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is geld dat je van de overheid krijgt om de kinderopvang te betalen. Een deel van de kosten van de kinderopvang wordt zo vergoed. Zo kunnen meer ouders naast de zorg voor de kinderen ook werken. Kijk op Belastingdienst.nl of jij recht hebt op kinderopvangtoeslag en hoe je het kunt aanvragen.
Hoeveel toeslag je krijgt, is afhankelijk van je inkomen. Op Belastingdienst.nl kun je een proefberekening maken en kinderopvangtoeslag aanvragen.
Verandert je situatie? Ga je bijvoorbeeld trouwen of scheiden, verandert je inkomen of gaat je kind minder vaak naar de opvang? Geef deze nieuwe informatie dan meteen door op Belastingdienst.nl. De kinderopvangtoeslag is een voorschot. Hoe veel toeslag je krijgt wordt bepaald op basis van de gegevens die jij hebt doorgegeven. Wanneer je de aangepaste gegevens niet doorgeeft kan het zijn dat je aan het eind van het jaar geld moet terugbetalen.

Heffingskortingen en aftrekposten

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en op de premie volksverzekeringen. Door heffingskortingen hoef je dus minder belasting en premies te betalen. Of je heffingskortingen krijgt, is afhankelijk van je gezinssituatie en je inkomen.
Per 1 januari 2015 zijn de alleenstaandeouderkorting, de ouderschapsverlofkorting en de aftrek levensonderhoud voor kinderen afgeschaft. Kijk voor meer informatie op Belastingdienst.nl.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Als je kind een handicap of beperking heeft, heb je misschien veel (specialistische) zorg nodig. Je kunt hiervoor een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Het pgb is een bedrag waarmee je zelf zorg of hulp inkoopt voor je kind. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of op Regelhulp.nl.