GroeiGids

Privacy Statement GroeiApp

De GGD Amsterdam neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

De termen die met een hoofdletter en cursief zijn geschreven zijn gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden van de GroeiApp.

Wie is de GGD Amsterdam?

De GGD Amsterdam is de grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland en heeft een breed scala aan werkzaamheden op het terrein van de volksgezondheid. Het kantoor van de GGD Amsterdam is gevestigd in (1018 WT) Amsterdam, aan de Nieuwe Achtergracht 100.

1              Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt de GGD Amsterdam?

Account

Om toegang te kunnen verkrijgen tot de GroeiApp heb je een persoonlijk Account nodig. Je kan een Account aanmaken door middel van je e-mailadres en een wachtwoord.

Je kunt daarna kiezen of je een “kind” dan wel “zwangerschap” wenst toe te voegen. Afhankelijk van of je een kind dan wel zwangerschap wil toevoegen, vragen we je om de volgende (gedeeltelijk optionele) gegevens over je kind/zwangerschap te verstrekken:

•              naam;

•              geslacht;

•              geboortedatum;

•              tijdstip geboorte;

•              postcode (alleen de eerste 4 cijfers)

•              roepnaam;

•              geboorteplaats;

•              kleur ogen en/of haar;

•              naam van de ouders;

•              lengte van de (biologische) vader en/of moeder;

•              eerste dag laatste menstruatie;

•              uitgerekende datum zwangerschap;

•              (omslag)foto.

 

GroeiApp

In je Account kun je vanaf je zwangerschap een persoonlijk groeidossier, een GroeiPad, van je kind(eren) bijhouden. Je kunt daarvoor in de GroeiApp informatie met betrekking tot de volgende onderwerpen invoeren met eventueel bijbehorende foto’s of video:

•              lengte en gewicht;

•              (speciale) gebeurtenissen;

•              mijlpalen (zowel van de zwangerschap als in de ontwikkeling van je kind, bijvoorbeeld eerste lachje of eerste keer lopen)

•              kindergebit, tanden doorgekomen of gewisseld;

•              vaccinaties;

•              kinderziekten, waaronder griep, oorontsteking, waterpokken etc.

Groeicurves

De ingevoerde lengte en gewichtgegevens van je kind worden weergegeven in  verschillende groeicurves. Deze groeicurves zijn gebaseerd op de landelijke groeistudies die TNO sinds 1995 regelmatig uitvoert (Bron: Vijfde Landelijke Groeistudie, www.tno.nl/groei).

Content

De GGD Amsterdam slaat alle Eigen Content die je via de GroeiApp ter beschikking stelt op, op beveiligde servers, en verwerkt deze. De Eigen Content is niet zichtbaar voor andere gebruikers van de GroeiApp.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de GroeiApp optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de GroeiApp te beveiligen) hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegeneerde informatie over je (surf)gedrag tijdens je gebruik van onze GroeiApp. Deze informatie bestaat uit:

•              het type device (o.a. tablet of smartphone);

•              het IP-adres (en geolocatie) van je randapparatuur

•              het besturingssysteem dat je device gebruikt

•              de pagina's die je bezoekt

•              hoe je je weg vindt in de GroeiApp.

2             Voor welke doeleinden zal de GGD Amsterdam jouw persoonsgegevens gebruiken?

Doeleinden

Wij zullen jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

•              om je gebruik van de GroeiApp mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een Account, het bijhouden van groeicurves en het maken van een persoonlijk groeidossier;

•              ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek;

•              om je berichten toe te kunnen sturen in de GroeiApp waaronder informatie over gezond opgroeien en opvoeden;

•              om de GroeiApp te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

•              om informatie over jou te verstrekken aan derden in het kader van de GroeiApp. Dit doen we alleen indien je daartoe toestemming hebt gegeven aan de GGD Amsterdam of op basis van wet- en/of regelgeving. Lees hieronder meer over het gebruik van gegevens door derden.

•              om te reageren op je vragen en feedback;

De GGD Amsterdam wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal de GGD Amsterdam dat aan jou laten weten. Ook kan de GGD Amsterdam je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Voor het gebruik van je e-mailadres vraagt de GGD Amsterdam apart om je toestemming.

Mocht je geen e-mailberichten van de GGD Amsterdam willen ontvangen, dan kun je je afmelden door de GGD Amsterdam een e-mail te sturen via info@groeigids.nl. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door de GGD Amsterdam aan jou wordt gestuurd opgenomen. 

Onderzoek

De GGD Amsterdam kan de (persoons)gegevens die je via de GroeiApp verstrekt, gebruiken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Onderzoekers krijgen alleen toegang tot Gepseudonimiseerde gegevens, waarmee herleiding tot de individuele natuurlijke persoon rederlijkwijs wordt voorkomen.

Gebruik door derden

Als je persoonsgegevens verstrekt aan de GGD Amsterdam in verband met de GroeiApp dan zullen deze persoonsgegevens niet gedeeld worden met derden, tenzij je hiermee uitdrukkelijk instemt of de wet dit verplicht.

De GGD Amsterdam kan je gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

Ten slotte kan de GGD Amsterdam je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

3              Wat zijn cookies en hoe gebruikt de GGD Amsterdam ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de GroeiApp op de harde schijf of in het geheugen van je tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de GroeiApp worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van de GGD Amsterdam

De GGD Amsterdam maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van de GroeiApp of die gebruikt worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de GroeiApp. Deze cookies zijn nodig om de GroeiApp op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de GroeiApp. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de GroeiApp niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals je taalvoorkeuren.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die de GGD Amsterdam zelf plaatst, worden er via de GroeiApp ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw Apparaat. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. De GGD Amsterdam heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. De GGD Amsterdam heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders van voor statistische doeleinden, zoals hieronder genoemd.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de GroeiApp, maakt de GGD Amsterdam gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de GroeiApp wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan de GGD Amsterdam verstrekt. De GGD Amsterdam verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de GroeiApp en de wijze waarop de GroeiApp wordt gebruikt.  Aan de hand van die gegevens kan de GGD Amsterdam zo nodig aanpassingen in de GroeiApp of haar dienstverlening doorvoeren. 

 

Chrashlytics

De GroeiApp verzendt ook diagnostische informatie, bijvoorbeeld als de app crasht, waaronder informatie waarmee je apparaat kan worden geïdentificeerd, naar Crashlytics in de Verenigde Staten. De diagnostische informatie valt onder hun privacybeleid, dat je kunt nalezen op: http://try.crashlytics.com/terms/. De verzamelde diagnostische informatie wordt door de GGD Amsterdam gebruikt om de GroeiApp te verbeteren.

 

Social plug ins

Via de GroeiApp wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug in kun je – als je dat wilt – informatie op de GroeiApp met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug in worden door derde partijen cookies op jouw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om je gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

 

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende gebruik van de GGD Amsterdam geen cookies ontvangt. Hier kun je lezen hoe je verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

•              Chrome

•              Mozilla

•              Explorer

•              Safari

•              Opera

 

Waarschuwing: indien je cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de GroeiApp of dat de GroeGids app niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browserinstructies of de Help functie van je browser raadplegen.

4             Hyperlinks

De GroeiApp kan hyperlinks bevatten waarmee je de GroeiApp verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Ons Privacy Statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door de GGD Amsterdam via de GroeiApp worden verwerkt. De GGD Amsterdam accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5             Hoe lang bewaart de GGD Amsterdam jouw persoonsgegevens?

Indien je je Account verwijdert, zal de GGD Amsterdam jouw Account blokkeren. De door jou tijdens je gebruik van de GroeiApp verstrekte gegevens worden voor een periode van drie (3) maanden na beëindiging van je Account bewaard. Na de periode van drie (3) maanden zal de GGD Amsterdam jouw persoonsgegevens zo veel mogelijk ontdoen van alle direct of indirect identificerende informatie, zodat de gegevens niet of lastiger tot jou herleidbaar zijn, tenzij de GGD Amsterdam op grond van dwingend recht gehouden is tot het bewaren van (een deel van) je persoonsgegevens. De Gepseudonimiseerde gegevens bewaart de GGD Amsterdam voor het gebruik daarvan voor onderzoeksdoeleinden, in overeenstemming met paragraaf 3 van dit Privacy Statement, voor zolang noodzakelijk is voor de doeleinden van het onderzoek.

6             Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Alle gegevens door de gebruiker ingevoerd in de GroeiApp, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. De GGD Amsterdam neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7              Kennisneming en verbetering van je persoonsgegevens

In de GroeiApp slaan we alleen (persoons)gegevens op die je zelf invoert. Je kunt je eigen (persoons)gegevens welke je opslaat in de GroeiApp altijd bekijken en zo nodig wijzigen door in te loggen in de app. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij de GGD Amsterdam over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen bij de GGD Amsterdam. De GGD Amsterdam zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek dan kun je die in je Account aanpassen. Ook kun je een verzoek hiertoe doen bij de GGD Amsterdam op voornoemd e-mailadres. Je kunt verzoeken dat de GGD Amsterdam je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. De GGD Amsterdam zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien de GGD Amsterdam je verzoek afwijst zal het in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

8             Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt in de GroeiApp door middel van een pop up. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

9             Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kun je een e-mail sturen naar info@groeigids.nl.

Nieuws over de GroeiGids

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de GroeiGids en tips voor het gebruik van onze GroeiApp.

Werk je als professional met de GroeiGids?

Meld je hier direct aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze producten.

Je kunt ons volgen via Twitter: @GroeiGids

Inschrijven nieuwsbrief professionals

Inkijkexemplaren

Hier kun je de eerste pagina's van de verschillende GroeiGidsdelen inzien (PDF).

Nederlands
English

Boekje(s) bestellen

Wilt u één of meerdere boekjes bestellen?