Puber
Schorsing en verwijdering mood picture

Schorsing en verwijdering

Als je kind zich op school (herhaaldelijk) misdraagt, kan het schoolbestuur besluiten om je kind tijdelijk te schorsen. In ernstige gevallen kan je kind zelfs definitief van school verwijderd worden. Dit gebeurt natuurlijk niet zomaar.

Voorkomen van schorsing

Wanneer je kind zich een aantal keer heeft misdragen, zal de school hier met jouw kind over willen praten en een waarschuwing geven. Als ouder word je ook uitgenodigd om het gedrag van je kind te bespreken en mee te denken over oplossingen. Wanneer je kind het gedrag niet verbetert, kan het geschorst worden.

Duur van de schorsing

Een schorsing duurt minimaal een dag en maximaal vijf dagen, afhankelijk van hoe erg je kind zich misdragen heeft. Als het schoolbestuur overweegt om je kind van school te sturen, kan de schorsing langer duren. De schorsing duurt dan net zo lang tot het schoolbestuur hierover een beslissing heeft kunnen nemen.

Procedure schorsing

Het schoolbestuur stelt jou en je kind schriftelijk op de hoogte van de schorsing. Het moet duidelijk zijn waarom je kind geschorst wordt en waar je eventueel bezwaar kunt indienen. Wanneer de schorsing langer duurt dan een dag, moet de school de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte stellen en hen de redenen van de schorsing voorleggen. Lees meer over de regels die gelden voor een schorsing en de mogelijkheden tot bezwaar op Oudersenonderwijs.nl.

Van school sturen

Natuurlijk wil je het liefst voorkomen dat je kind van school gestuurd wordt. Het schoolbestuur zal daarom altijd op tijd waarschuwen als leerlingen zich te vaak misdragen. Als het gedrag ondanks alle maatregelen niet verbetert, kan het schoolbestuur besluiten om je kind definitief van school te sturen.

Procedure van school sturen

Als het schoolbestuur besluit om je kind definitief van school te sturen, moet de school dit schriftelijke mededelen. In deze brief moet de reden staan, maar ook hoe je bezwaar kunt maken tegen het besluit. Is je kind nog leerplichtig? Dan moet het schoolbestuur ervoor zorgen dat een andere school hem of haar toelaat.

Lees meer over het verwijderingsbesluit en de mogelijkheden tot bezwaar op Oudersenonderwijs.nl.